Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(37)
Optics express, 2018
Mingbo Pu, XiaoLiang Ma, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiangang Luo
Advances in Optics and Photonics, 2018
Xiangang Luo, DinPing Tsai, Min Gu, Minghui Hong
Advanced Optical materials, 2018
Yinghui Guo, Xiaoliang Ma, Mingbo Pu, Xiong Li, Zeyu Zhao, Xiangang Luo
Opto-Electronic Advances, 2018
Mohsen Rahmani, Giuseppe Leo, Igal Brener, Anatoly V. Zayats, Stefan A. Maier, Costantino De Angelis, Hoe Tan, Valerio Flavio Gili, Fouad Karouta, Rupert Oulton, Kaushal Vora, Mykhaylo Lysevych, Isabelle Staude, Lei Xu, Andrey E. Miroshnichenko, Chennupati Jagadish, Dragomir N. Neshev
Opto-Electronic Advances, 2018
Yanqin Wang, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Mingbo Pu, Xiangang Luo
Chemical Society Reviews, 2019
Xiangang Luo, Dinping Tsai, Min Gud, Minghui Hong
Applied Physics Express, 2018
Yinghui Guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Advanced Materials, 2018
Z Fusco, M Rahmani, R Bo, R Verre, N Motta Zelio Fusco, Mohsen Rahmani, RenhengBo, Ruggero, Verre, Nunzio, Motta, Mikael Käll, Dragomir, Neshev, Antonio Tricoli
Applied Physics Reviews, 2019
Lianwei Chen, Yan Zhou, Yang Li, Minghui Hong
Journal of Materials Chemistry B, 2018
Zuyong Wang, Rui Zhou , Feng Wen , Rongkai Zhang , Lei Ren , Swee Hin Teoh, Minghui Hong
Journal of Micromechanics and Microengineering, 2018
Yaowen Ban, Guoyong Ye, Hongzhong Liu, Xiaohui Liu, Biao Lei, Tingting Zhao, Yongsheng Shi, Lei Yin, Bingheng Lu
Applied Sciences, 2018
Rui Zhou , Tingting Huang , Yuyao Lu, Minghui Hong
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
EPL (Europhysics Letters), 2018
Junli Qi, Hui Zhang, Baoguo Pan, Haifei Deng, Jinhong Yang, Bo Shi, Hui Wang, Ang Du, Weihua Wang, Xiujian Li
Annalen der Physik, 2019
Yuri E. Geints, Oleg V. Minin, Igor V. Minin
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Optics Express, 2019
Zhishen Zhen, Yin Huang, Yuanhua Feng, Yuecheng Shen, Zhaohui Li
Advanced Functional Materials, 2018
Zelio Fusco, Mohsen Rahmani, Renheng Bo, Thanh Tran‐Phu, Mark Lockrey, Nunzio Motta, Dragomir Neshev, Antonio Tricoli
Optics Express, 2018
Enbo Xing, Hui Gao, Jiamin Rong, Si Ying Khew, Huagang Liu, Cunzhu Tong, Minghui Hong
Nano Energy, 2019
YinanZhang , ShirenChen , DejiaoHu, YiXu , SicongWang , FeiQin , YaoyuCao, Bai-OuGuana, AndreyMiroshnichenko , MinGu , XiangpingLi
Optics letters, 2019
C. B. Lin, Zih-Huan Huang, Cheng-Yang Liu
Beilstein J. Nanotechnol., 2018
M Rahmani, C Jagadish
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Micromachines, 2019
Bo Li , Wibool Piyawattanametha, Zhen Qiu
Journal of Optics, 2019
Mehdi Afshari-Bavil, Mingli Dong, Chuanbo Li, Shuai Feng, Lianqing Zhu
Nature Reviews Materials, 2019
Huanyang Chen, Yadong Xu, Yangyang Fu
, 2019
H Xie, FZ Aix
Label-Free Super-Resolution Microscopy, 2019
Stephane PerrinEmail author, Sylvain Lecler, Paul Montgomery
Optics Communications, 2019
RanChen, JieLin, PengJin, MichaelCada, YuanMa
advanced healthcare materials, 2019
Wanqi Zhang, Zuyong Wang, Chao Xie, Xianwei Wang, Fangfang Luo, Minghui Hong, Rui Zhou, Chao Ma, Nan Lin, Jieyu Zhang, Xuefeng Hu, Jerry Kok Yen Chan, Feng Wen, Yunbing Wang (Click DOI to download directly) https://doi.org/10.1002/adhm.201901015 About Related Information Access Reque
Optics Communications, 2019
MengyuYang, DeshengRuan, LianghuiDu, ChunyanQin, ZeyuLi, CuipingLin, GangChen, ZhongquanWen
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019
Xiangang Luo, Mingbo Pu, Xiong Li, Yinghui Guo, Xiaoliang Ma
Photonics Research, 2019
Chen Liu, Michael Malek, Ivan Poon, Lanzhou Jiang, Arif M. Siddiquee, Colin J. R. Sheppard, Ann Roberts, Harry Quiney, Douguo Zhang, Xiaocong Yuan, Jiao Lin, Christian Depeursinge, Pierre Marquet, and Shan Shan Kou
Related Articles