Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(29)
Advances in Optics and Photonics, 2018
X Luo, DP Tsai, M Gu, M Hong
Opto-Electronic Advances, 2018
Y Wang, X Ma, X Li, M Pu, X Luo
Applied Physics Reviews, 2019
L Chen, Y Zhou, Y Li, M Hong
Journal of Materials Chemistry B, 2018
Z Wang, R Zhou, F Wen, R Zhang, L Ren
Journal of Micromechanics and Microengineering, 2018
Y Ban, G Ye, H Liu, X Liu, B Lei, T Zhao
Applied Sciences, 2018
R Zhou, T Huang, Y Lu, M Hong
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
EPL (Europhysics Letters), 2018
J Qi, H Zhang, B Pan, H Deng, J Yang
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Advanced Functional Materials, 2018
Z Fusco, M Rahmani, R Bo, T Tran‐Phu
Optics Express, 2018
E Xing, H Gao, J Rong, SY Khew, H Liu, C Tong
Nano Energy, 2019
Y Zhang, S Chen, D Hu, Y Xu, S Wang, F Qin, Y Cao
Beilstein J. Nanotechnol., 2018
M Rahmani, C Jagadish
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Micromachines, 2019
B Li, W Piyawattanametha, Z Qiu
Related Articles