Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(17)
Advances in Optics and …, 2018
X Luo, DP Tsai, M Gu, M Hong
Opto-Electronic Advances, 2018
Y Wang, X Ma, X Li, M Pu, X Luo
Journal of …, 2018
Y Ban, G Ye, H Liu, X Liu, B Lei, T Zhao…
Applied Sciences, 2018
R Zhou, T Huang, Y Lu, M Hong
EPL (Europhysics …, 2018
J Qi, H Zhang, B Pan, H Deng, J Yang…
Advanced Functional …, 2018
Z Fusco, M Rahmani, R Bo, T Tran‐Phu…
Journal of Materials …, 2018
Z Wang, R Zhou, F Wen, R Zhang, L Ren…
Optics …, 2018
E Xing, H Gao, J Rong, SY Khew, H Liu, C Tong…
Related Articles