Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(21)
Optics express, 2018
Mingbo Pu, XiaoLiang Ma, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiangang Luo
Opto-Electronic Advances, 2018
Guiyuan Cao, Xiaosong Gan, Han Lin, Baohua Jia
Light: Science & Applicationsvolume, 2018
Zi-Lan Deng, Junhong Deng, Xin Zhuang, Shuai Wang, Tan Shi, Guo Ping Wang, Yao Wang, Jian Xu, Yaoyu Cao, Xiaolei Wang, Xing Cheng, Guixin Li, Xiangping Li
Appl. Phys. Lett., 2018
Sicong Wang, Chen Wei, Yuanhua Feng, Yaoyu Cao, Haiwei Wang, Weiming Cheng, Changsheng Xie, Arata Tsukamoto, Andrei Kirilyuk, Theo Rasing, Alexey V. Kimel, Xiangping Li
Optics letters, 2018
Sicong Wang, Jianjun Luo, Zhuqing Zhu, Yaoyu Cao, Haiwei Wang, Changsheng Xie, Xiangping Li
Carbon, 2019
Zhengfen Wan, ShujunWang , BenHaylock , JasreetKaur, PhilipTanner, DavidThiel, RobertSang, Ivan S.Cole, XiangpingLi, Mirko Lobino, QinLi
Optical Materials Express, 2019
Tao Fu, Xi Gao, Gongli Xiao, Tangyou Sun, Qi Li, Fabi Zhang, Yonghe Chen, Haiou Li, Zi-Lan Deng
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering, 2019
Min Gu, Xinyuan Fang, Haoran Ren, Elena Goi
Plasmonics, 2019
Xun Xie, Yu-Jie Liu, Jiong-Ju Hao, Da-Jie Song, Hong-Wei Yang
Beilstein J. Nanotechnol., 2018
M Rahmani, C Jagadish
Nanoscale, 2019
Yinan Zhang, Liu Shi, Dejiao Hu, Shiren Chen, Shouyi Xie, Yudong Lu, Yaoyu Cao, Zhuqing Zhu, Long Jin, Bai-Ou Guan, Sven Roggec, Xiangping Li
Current Applied Physics, 2019
YanWu , Lingfei Ji, ZhenyuanLin, MinghuiHong, SicongWang, Yongzhe Zhang
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Applied Surface Science, 2019
Zhenyuan, LinLingfei Ji, YanWu, Liting Hu, Tianyang Yan, Zhengyang Sun
Optical Materials, 2019
Xufeng Zhu, Shuai Wang, Chengmingyue Li, Yaping Zhang, Wei Fang, Yudong Lu, Chang Guo, Rende Wang, Yongan Zhang, Wei Xu, Xiangping Li, and Ting-Chung Poon
Related Articles