Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(20)
Light: Science & Applicationsvolume, 2018
Zi-Lan Deng, Junhong Deng, Xin Zhuang, Shuai Wang, Tan Shi, Guo Ping Wang, Yao Wang, Jian Xu, Yaoyu Cao, Xiaolei Wang, Xing Cheng, Guixin Li & Xiangping Li
Appl. Phys. Lett., 2018
Sicong Wang1,2, Chen Wei1, Yuanhua Feng3, Yaoyu Cao1, Haiwei Wang4, Weiming Cheng5, Changsheng Xie4, Arata Tsukamoto6, Andrei Kirilyuk2,7, Theo Rasing2, Alexey V. Kimel2, and Xiangping Li1,a)
Optics letters, 2018
S Wang, J Luo, Z Zhu, Y Cao, H Wang, C Xie, X Li
Optical Materials Express, 2019
Tao Fu, Xi Gao, Gongli Xiao, Tangyou Sun, Qi Li, Fabi Zhang, Yonghe Chen, Haiou Li, and Zi-Lan Deng
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Plasmonics, 2019
X Xie, YJ Liu, JJ Hao, DJ Song, HW Yang
Beilstein J. Nanotechnol., 2018
M Rahmani, C Jagadish
Current Applied Physics, 2019
Y Wu, L Ji, Z Lin, M Hong, S Wang, Y Zhang
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Applied Surface Science, 2019
Z Lin, L Ji, Y Wu, L Hu, T Yan, Z Sun
Related Articles