Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(45)
Advances in Optics and Photonics, 2018
X Luo, DP Tsai, M Gu, M Hong
Advanced science, 2019
Y Huang, J Luo, M Pu, Y Guo, Z Zhao, X Ma, Xiangang Luo
Photonics Research, 2019
Yueyi Yuan, Kuang Zhang, Xumin Ding, Badreddine Ratni, Shah Nawaz Burokur, and Qun Wu
ACS Photonics, 2019
Chao YanXiong LiMingbo PuXiaoliang MaFei ZhangPing GaoYinghui GuoKaipeng LiuZuojun Zhang Xiangang Luo
Physical Review, 2019
JW Zang, D Correas-Serrano, JTS Do, X Liu
Semiconductor Science and Technology, 2018
S Arezoomandan, HC Quispe
Nanoscale, 2019
R Camacho-Morales, G Bautista, X Zang, L Xu
Applied Physics Express, 2018
X Jia, Y Li, Y Zhou, M Yan, M Hong
Advanced Optical, 2019
Y Guo, Y Huang, X Li, M Pu, P Gao, Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Applied Physics, 2019
C Yan, X Li, M Pu, X Ma, F Zhang, P Gao,Xiangang Luo
Advanced science, 2019
L Xu, K Zangeneh Kamali, L Huang, Andrey E. Miroshnichenko
Science Bulletin, 2019
WK Cao, LT Wu, C Zhang, JC Ke, Q Cheng, TJ Cui
Journal of the Optical Society of America B, 2018
H HAJIAN, A GHOBADI, B BUTUN, E OZBAY
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Advanced Engineering, 2019
H Durmaz, AE Cetin, Y Li
Nano Lett., 2019
J Sautter, L Xu, AE Miroshnichenko, M Lysevych
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Progress In Electromagnetics Research, 2018
HY Yao, ZY Chen, TH Chang
Advanced Functiona, 2019
X Zhang, M Pu, Y Guo, J Jin, X Li, X Ma,Xiangang Luo
ACS Photonics, 2019
Q Sun, Z Zhang, Y Huang, X Ma, M Pu, Y Guo,Xiangang Luo
ACS Omega, 2019
B Guo, L Jiang, Y Hua, N Zhan, J Jia, K Chu, YF Lu
Advances in Optics and Photonics, 2019
S Sun, Q He, J Hao, S Xiao, L Zhou
Conference on Lasers and Electro-Optics, 2019
C Shi, IJ Luxmoore, GR Nash
Advanced Optical, 2019
CU Hail, AKU Michel, D Poulikakos
Engineering Optics 2.0, 2019
X Luo
Science, 2019
AM Shaltout, VM Shalaev, ML Brongersma
Related Articles