Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(102)
Advances in Optics and Photonics, 2018
Xiangang Luo, DinPing Tsai, Min Gu, Minghui Hong
Advanced science, 2019
Yijia Huang, Jun Luo, Mingbo Pu, Yinghui Guo, Zeyu Zhao, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Xiangang Luo
Opto-Electronic Advances, 2018
Mohsen Rahmani, Giuseppe Leo, Igal Brener, Anatoly V. Zayats, Stefan A. Maier, Costantino De Angelis, Hoe Tan, Valerio Flavio Gili, Fouad Karouta, Rupert Oulton, Kaushal Vora, Mykhaylo Lysevych, Isabelle Staude, Lei Xu, Andrey E. Miroshnichenko, Chennupati Jagadish, Dragomir N. Neshev
Photonics Research, 2019
Yueyi Yuan, Kuang Zhang, Xumin Ding, Badreddine Ratni, Shah Nawaz Burokur, Qun Wu
Applied Physics Express, 2018
Yinghui Guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Photonics, 2018
Lei Xu , Mohsen Rahmani , Daria Smirnova , Khosro Zangeneh Kamali , Guoquan Zhang , Dragomir Neshev, rey E. Miroshnichenko
ACS Photonics, 2019
Chao Yan, Xiong Li, Mingbo Pu, Xiaoliang Ma, Fei Zhang, Ping Gao, Yinghui Guo, Kaipeng Liu, Zuojun Zhang, Xiangang Luo
Physical Review, 2019
J.W. Zang, D. Correas-Serrano, J.T.S. Do, X. Liu, A. Alvarez-Melcon, J.S. Gomez-Diaz
Advanced Optical, 2018
Lu Ding, Xianshu Luo, Liang Cheng, Maung Thway, Junfeng Song, Soo Jin Chua, Elbert E. M. Chia, Jinghua Teng
Semiconductor Science and Technology, 2018
Sara Arezoom, an, Hugo Condori Quispe, Ashish Chanana, Prashanth Gopalan, Sourangsu Banerji, Ajay Nahata, Berardi Sensale-Rodriguez
Nanoscale, 2019
Rocio Camacho-Morales , Godofredo Bautista, Xiaorun Zang , Lei Xu , Léo Turquet , Andrey Miroshnichenko , Hark Hoe Tan , Aristeidis Lamprianidis , Mohsen Rahmani , Chennupati Jagadish , Dragomir N. Neshev, Martti Kauranen
Applied Physics Express, 2018
Xiao Jia, Yang Li, Yinghao Zhou, Ming Yan, Minghui Hong
Photonics Research, 2019
Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Kaipeng Liu, Jinjin Jin, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Advanced Optical, 2019
Yinghui Guo, Yijia Huang, Xiong Li, Mingbo Pu, Ping Gao, JinJin Jin, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Applied Physics, 2019
Chao Yan, Xiong Li, Mingbo Pu, Xiaoliang Ma, Fei Zhang, Ping Gao, Kaipeng Liu, Xiangang Luo
Advanced science, 2019
Lei Xu, Khosro Zangeneh Kamali, Lujun Huang, Mohsen Rahmani, Alexander Smirnov, Rocio Camacho‐Morales, Yixuan Ma, Guoquan Zhang, Matt Woolley, Dragomir Neshev, Andrey E. Miroshnichenko
Science Bulletin, 2019
Wen-KangCao, Li-TingWu, ChengZhang, Jun-ChenKe, QiangCheng, Tie-JunCui, YunJing
Journal of the Optical Society of America B, 2018
Hodjat Hajian, Amir Ghobadi, Bayram Butun, Ekmel Ozbay
SCIENCE CHINA Technological Sciences, 2017
Xiao Jia, Yang Li, Yinghao Zhou, Minghui Hong, Ming Yan
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Advanced Engineering, 2019
H Durmaz, AE Cetin, Y Li, Roberto Paiella
Nano Lett., 2019
Jürgen D. Sautter, Lei Xu, Andrey E. Miroshnichenko, Mykhaylo Lysevych, Irina Volkovskaya, Daria A. Smirnova, Rocio Camacho-Morales, Khosro Zangeneh Kamali, Fouad Karouta, Kaushal Vora, Hoe H. Tan, Martti Kauranen, Isabelle Staude, Chennupati Jagadish, Dragomir N. Neshev, Mohsen Rahmani
Plasmonics, 2019
Yingli Ha, Yinghui Guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Journal of Optics, 2019
Arash Nemati, Wang Qian, Minghui Hong, Jinghua Teng
Advanced Materials, 2019
Xin Xie, Mingbo Pu, Kaipeng Liu, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Jianing Yang, Xiangang Luo
Progress In Electromagnetics Research, 2018
HY Yao, ZY Chen, TH Chang
Science China Physics, 2019
Xiao Jia, Yang Li, Yinghao Zhou, Minghui Hong, Ming Yan
Advanced Functiona, 2019
Xiaohu Zhang, Mingbo Pu, Yinghui Guo, Jinjin Jin, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Jun Luo, Changtao Wang, Xiangang Luo
ACS Photonics, 2019
Qirui Sun, Zuojun Zhang, Yijia Huang, Xiaoliang Ma, Mingbo Pu, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiangang Luo
ACS Omega, 2019
Baoshan Guo, Lan Jiang, Yanhong Hua, Ningwei Zhan, Jingang Jia, Kunpeng Chu, YongFeng Lu
Advances in Optics and Photonics, 2019
Shulin Sun, Qiong He, Jiaming Hao, Shiyi Xiao, Lei Zhou
Conference on Lasers and Electro-Optics, 2019
C. Shi, I. J. Luxmoore, G. R. Nash
Advanced Optical, 2019
CU Hail, AKU Michel, D Poulikakos, Hadi Eghlidi
Nanoscale, 2019
Yinan Zhang, Liu Shi, Dejiao Hu, Shiren Chen, Shouyi Xie, Yudong Lu, Yaoyu Cao, Zhuqing Zhu, Long Jin, Bai-Ou Guan, a Sven Roggec, Xiangping Li
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Science, 2019
AM Shaltout, VM Shalaev, ML Brongersma
Applied Sciences, 2019
Yuan Shen, Ingo Dierking
Accounts of Chemical Research, 2019
Xiaoyang Duan, Na Liu
Journal of Applied Physics, 2019
Morteza Sedaghat , Vahid Nayyeri, Mohammad Soleimani, Omar M. Ramahi
, 2019
Yao-Wei Huang, He-Xiu Xu, Shang Sun, Yunkai Wu, Zhuo Wang, Shumin Xiao, Wei Xiang Jian, Tie Jun Cui, Din Ping Tsai, Cheng-Wei Qiu
Advanced optical materials, 2019
Santiago García‐Cuevas Carrillo, Liam Trimby, Yat‐Yin Au, V. Karthik Nagareddy, Gerardo Rodriguez‐Hernandez, Peiman Hosseini, Carlos Ríos, Harish Bhaskaran, C. David Wright
Research, 2019
Qiong He, Shulin Sun, Lei Zhou
Photonics and Nanostructures - Fundamentals and Applications, 2019
PeiDing, ChuangLv , Li Shao , XiminTian, Yanli, JinnaHe
Optics Express, 2019
Xiangxing Bai, Linlong Tang, Wei Yao, Qing Zang, Jialu Li, Shuang Liu, Wenqiang Lu, Yang Liu, Xiudong Sun, Yueguang Lu
Optics Express, 2019
Jing Li, Tiesheng Wu, Wenbin Xu, Yumin Liu, Chang Liu, Yu Wang, Zhongyuan Yu, Danfeng Zhu, Li Yu, Han Ye
Nanoscale, 2019
Chengcong Cui, Shuai Yuan, Xingzhi Qiu, Liangqiu Zhu, Yuxi Wang, Yi Li, Jinwen Song, Qingzhong Huang, Cheng Zeng, Jinsong Xia
光电工程, 2019
邓洪朗, 周绍林, 岑冠廷
Opto-Electronic Advances, 2019
Deng Honglang, Zhou Shaolin, Cen Guanting
Nature Communications, 2019
Pin Chieh Wu, Ragip A. Pala, Ghazaleh Kafaie Shirmanesh, Wen-Hui Cheng, Ruzan Sokhoyan, Meir Grajower, Muhammad Z. Alam, Duhyun Lee, Harry A. Atwater
Wiley Online Library, 2019
Ming Zhang, Xiaoliang Ma, Mingbo Pu, Kaipeng Liu, Yinghui Guo, Yijia Huang, Xin Xie, Xiong Li, Honglin Yu, Xiangang Luo
Wiley Online Library, 2019
Qiang Wang, Xin Ge Zhang, Han Wei Tian, Wei Xiang Jiang, Di Bao, Hao Lin Jiang, Zhang Jie Luo, Li Ting Wu, Tie Jun Cui
Applied Optics, 2019
Yingli Ha, ying guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
advanced materials, 2019
Jung‐Hoon Park, Jongchan Park, KyeoReh Lee, YongKeun Park
Applied Optics, 2019
Mingli Ha, Yinghui Guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Optics Communications, 2019
MengyuYang, DeshengRuan, LianghuiDu, ChunyanQin, ZeyuLi, CuipingLin, GangChen, ZhongquanWen
Электроника и микроэлектроника СВЧ, 2019
АГ Максимова, МА Одит
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019
Jianing Yang, Cheng Huang, Jiakun Song, Chen Ji, Xiangang Luo
Microwave and Optical Technology Letters, 2019
Lei Bao, Tie Jun Cui
Nanophotonics, 2019
Xin Xie, Kaipeng Liu, Mingbo Pu, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Yinghui Guo, Fei Zhang, Xiangang Luo
Journal of Physics D: Applied Physics Journal of Physics D: Applied Physics Journal of Physics D: Applied Physics Journal of Physics D: Applied Physics Journal of Physics D: Applied Physics, 2019
Xiaohu Zhang, Gaofeng Liang, Danqi Feng, Li Zhou, Yongcai Guo
arXiv:1911.12970 arXiv:1911.12970, 2019
Mikhail Y. Shalaginov, Sensong An, Yifei Zhang, Fan Yang, Peter Su, Vladimir Liberman, Jeffrey B. Chou, Christopher M. Roberts, Myungkoo Kang, Carlos Rios, Qingyang Du, Clayton Fowler, Anuradha Agarwal, Kathleen Richardson, Clara Rivero-Baleine, Hualiang Zhang, Juejun Hu, Tian Gu
光电工程, 2019
张新, 舒世立, 佟存柱
Microwave and Optical Technology Letters, 2020
Lei Bao,Tie Jun Cui
Optics express, 2020
Xingdong Feng, Xin Xie, Mingbo Pu, Xiaoliang Ma, Yinghui Guo, Xiong Li, and Xiangang Luo
, 2020
Yingli Ha, Yinghui Guo, Mingbo Pu, Fei Zhang, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Mingfeng Xu, Xiangang Luo
Optics Communications, 2020
Mengyu Yang, Desheng Ruan, Lianghui Du, Chunyan Qin, Zeyu Li, Cuiping Lin, Gang Chen, Zhongquan Wen
Journal of Physics D: Applied Physics, 2020
Chuang Lv, Pei Ding, Ximin Tian, Yan Li, Li Shao, Fanguang Zeng, Junqiao Wang
Nano Convergence, 2020
Chang-Won Lee, Hee Jin Choi & Heejeong Jeong
Advanced Optical materials, 2020
Mukesh Sharma, Netta Hendler, Tal Ellenbogen
IEEE Photonics Journal, 2020
Yaru Li ; Jun Luo ; Xiong Li ; Mingbo Pu ; Xiaoliang Ma ; Xin Xie ; Jianping Shi ; Xiangang Luo
IEEE Journal on Emerging and Selected Topics in Circuits and Systems, 2020
Hamid Rajabalipanah, Ali Abdolali, Kasra Rouhi
Physical states solidi, 2020
Yaxin Zhang, Jinjin Jin, Mingbo Pu, Qiong He, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Science Bulletin, 2020
Ya-Lun Sun, Xin-Ge Zhang, Qian Yu, Wei-Xiang Jiang, Tie-Jun Cui
Nature Electronics, 2020
Xin Ge Zhang, Wei Xiang Jiang, Hao Lin Jiang, Qiang Wang, Han Wei Tian, Lin Bai, Zhang Jie Luo, Shang Sun, Yu Luo, Cheng-Wei Qiu, Tie Jun Cui
Advanced science, 2020
Fei Zhang, Mingbo Pu, Ping Gao, Jinjin Jin, Xiong Li, Yinghui Guo, Xiaoliang Ma, Jun Luo, Honglin Yu, Xiangang Luo
Arxiv, 2020
Zi-Lan Deng, Xuan Ye, Hao-Yang Qiu, Qing-An Tu, Tan Shi, Ze-Peng Zhuang, Yaoyu Cao, Bai-Ou Guan, Naixing Feng, Guo Ping Wang, Andrea Alù, Jian-Wen Dong, Xiangping Li
Materials, 2020
Elizaveta Motovilova, Shao Ying Huang
Advanced science, 2020
Xin Ge Zhang, Qian Yu, Wei Xiang Jiang, Ya Lun Sun, Lin Bai, Qiang Wang, Cheng‐Wei Qiu, Tie Jun Cui
Opto-Electronic Advances, 2020
Kaihua Dou, Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Changtao Wang, Xiangang Luo
Arxiv, 2020
Marzieh Najafi, Bernhard Schmauss, Robert Schober
Photonics Research, 2020
S CHEN, WEI WEI, Z LIU, X LIU, S FENG, H GUO, J LI
, 2020
Costantino De Angelis, Giuseppe Leo, Dragomir N. Neshev
Opto-Electronic Advances, 2020
Dai Chengwei, Yan Chao, Zeng Qingyu, Li Xiong, Guo Yinghui, Pu Mingbo, Wang Changtao, Luo Xiangang
JPhys Photonics, 2020
Xiangang Luo
Optics express, 2020
Adam Pander, Keisuke Takano, Akimitsu Hatta, Makoto Nakajima, and Hiroshi Furuta
Nanophotonics, 2020
Fei Zhang, Qingyu Zeng, Mingbo Pu, Yanqin Wang, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiaoliang Ma and Xiangang Luo Nanophotonics | Ahead of Print Broadband and high-efficiency accelerating beam generation by dielectric catenary metasurfaces Fei Zhang , Qingyu Zeng , Mingbo Pu , Yanqin Wang , Yinghui Guo , Xiong L
Nature Reviews Materials, 2020
Wei Ting Chen, Alexander Y. Zhu & Federico Capasso
Arxiv, 2020
Jianou Huang, Chao Li, Yu Lei, Ling Yang, Yuanjiang Xiang, Alberto G. Curto, Lei Guo, Zizheng Cao, Yue Hao, A. M. J. Koone
Journal of Optics, 2020
Chenyu Peng, Chuhuan Feng, Qifeng Qiao, Christopher Yap and Guangya Zhou
Related Articles