Opto-Electronic Advances
本期封面
论文被引情况(11)
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
ACS Photonics, 2019
Qirui Sun, Zuojun Zhang, Yijia Huang, Xiaoliang Ma, Mingbo Pu, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiangang Luo
APL Photonics, 2019
Hua Lu, Yangwu Li, Zengji Yue, Dong Mao, Jianlin Zhao
Photonics Research, 2019
Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Kaipeng Liu, Jinjin Jin, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Advanced Engineering, 2019
Habibe Durmaz, Arif E. Cetin, Yuyu Li, Roberto Paiella
Applied Physics, 2019
Fanfan Lu, Wending Zhang, Jiachen Zhang, Lu Zhang, Tianyang Xue, Min Liu, Chao Meng, Dong Mao , Ting Mei
Applied Optics, 2019
Yingli Ha, ying guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
相关论文