Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(18)
Coatings, 2019
Rui Zhou, Fei Shen , Jingqin Cui, Yonggang Zhang , Huangping Yan , Segovia Sanchez Juan Carlos
Optics & Laser, 2019
HuangpingYan, XiaoXiao, ZiluChen, YishaChen, RuiZhou, ZhigangWang, Minghui Hong
APL Photonics, 2019
Huagang Liu, Wenxiong Lin, Minghui Hong
Applied Physics A, 2019
Zongzheng Zhang, Zhenghao Li, Yuanyuan Hu, Aixin Song, Zhongxin Xue, Yuanze Li, Zeqian Sun, Xin Kong, Wenlong Xu, Shaohua Zhang
Opto-Electronic Advances, 2019
Amina, Lingfei Ji, Tianyang Yan, Rui Ma
Optics & Laser Technology, 2019
Xiaoliang Cheng, Lijun Yang, Maolu Wang, Yecheng Cai, Yang Wang, Zhixing Ren
Optics & Laser Technology,
Xiaolei Ma, Xihan Nie, Jingnan Zhao, Yinfeng Han, Pranav Shrotriya, Yan Wang, Jian Guo
Laser & Photonics Reviews, 2020
Yang Li, Minghui Hong
Journal of Applied Physics, 2020
Rui Zhou(周锐), Zi Zhang(张姿), Minghui Hong(洪明辉)
Coatings, 2020
Mengyao Liu, Rui Zhou, Zhekun Chen, Huangping Yan, Jingqin Cui, Wanshan Liu, Jia Hong Pan, Minghui Hong
Journal of Applied Physics, 2020
Tunzeel ur Rahman, Liu Huagang, Abdul Qayyum, Minghui Hong
Sensors and Actuators A: Physical, 2020
C.-F.Chuang, K.-S.Chen, T.-C.Chiu, T.-S.Yang, M.-C.Lin
Related Articles