Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(6)
Image Sensing Technologies, 2019
Dao-Hua Zhang; Jinchao Tong; Fei Suo
APL Photonics, 2019
Huagang Liu, Wenxiong Lin,, Minghui Hong
Nano Energy, 2019
YinanZhang,ShirenChen,DejiaoHu,YiXu,SicongWang,FeiQin,YaoyuCao,Bai-OuGuan,Andrey Miroshnichenko,MinGu,XiangpingLi
Nanotechnology, 2019
Liu Lu, Ruifa Tan, Daifen Chen, Yanqun Tong, Xiaohong Yan, Maogang Gong, Judy Z Wu
Journal of Physics D: Applied Physics, 2019
Jinchao Tong, Fei Suo, Dao Hua Zhang
Related Articles