Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(3)
Optical Materials Express, 2020
Huanhuan Liu, Zilong Li, Wei Song, Ye Yu, Fufei Pang, Tingyun Wang
2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe & European Quantum Electronics Conference (CLEO/Europe-EQEC), 2019
Zilong Li, Huanhuan Liu, Qiao Jiang, Ye Yu
Nanophotonics, 2020
Li Shi; Wang Cong; Yin Yu; Lewis Elfed; Wang Pengfei
Related Articles