Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(24)
Photonics Research, 2019
Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Kaipeng Liu, Jinjin Jin, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Advanced Optical, 2019
Yinghui Guo, Yijia Huang, Xiong Li, Mingbo Pu, Ping Gao, JinJin Jin, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Plasmonics, 2019
Yingli Ha, Yinghui Guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Advanced Materials, 2019
Xin Xie, Mingbo Pu, Kaipeng Liu, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Jianing Yang, Xiangang Luo
Optics Communications, 2019
RuoyuShi, JiaoJiao, JishengTong, YongBo, LeijunZhang, ChaoXiong, QingZhao
ACS Photonics, 2019
Qirui Sun, Zuojun Zhang, Yijia Huang, Xiaoliang Ma, Mingbo Pum, Yinghui, GuoXiong Li, Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Applied Physics Express, 2019
Yi Ou, Ming Zhang, Fei Zhang, Jixiang Cai , Honglin Yu
Plasmonics, 2019
Xiaoyi Guo, Mingbo Pu, Yinghui Guo, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Xiangang Luo
Applied Optics, 2019
Yingli Ha, ying guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
ADVANCED optical materials, 2019
Tan Shi, Yujie Wang, Zi‐Lan Deng, Xuan Ye, Zhenxing Dai, Yaoyu Cao, Bai‐Ou Guan, Shumin Xiao, Xiangping Li
Nanoscale, 2019
Xiaohu Zhang, Dongliang Tang, Li Zhou, Jiao Jiao, Danqi Feng, Gaofeng Liang, Yongcai Guo
Optics express, 2020
Xingdong Feng, Xin Xie, Mingbo Pu, Xiaoliang Ma, Yinghui Guo, Xiong Li, and Xiangang Luo
Advanced Optical Materials, 2020
Siqi Li Xingyi Li Lei Zhang Guoxi Wang Lingxuan Zhang Mulong Liu Chao Zeng Leiran Wang Qibing Sun Wei Zhao Wenfu Zhang
Optical Materials Express, 2020
Zhuocheng Liang, Zeyu Zhao, Mingbo Pu, Jun Luo, Xin Xie, Yanqing Wang, Yinghui Guo, Xiaoliang Ma, and Xiangang Luo
Advanced science, 2020
Fei Zhang Mingbo Pu Ping Gao Jinjin Jin Xiong Li Yinghui Guo Xiaoliang Ma Jun Luo Honglin Yu Xiangang Luo
Opto-Electronic Advances, 2020
Kaihua Dou, Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Changtao Wang, Xiangang Luo
Optics Communications, 2020
Wen-peng Zhang, Fei Liang, Ya-rong Su, Ke Liu, Ming-jun Tang, Ling Li, Zheng-wei Xie, Wu-ming Liu
Opto-Electronic Advances, 2020
Dai Chengwei, Yan Chao, Zeng Qingyu, Li Xiong, Guo Yinghui, Pu Mingbo, Wang Changtao, Luo Xiangang
Nanophotonics, 2020
Fei Zhang, Qingyu Zeng, Mingbo Pu, Yanqin Wang, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Materials, 2020
Peng You, Xiong Li, Yijia Huang, Xiaoliang Ma, Mingbo Pu, Yinghui Guo, Xiangang Luo
Related Articles