Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(14)
Photonics Research, 2019
Xin Xie, Mingbo Pu, Xiong Li, Kaipeng Liu, Jinjin Jin, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Advanced Optical, 2019
Yinghui Guo, Yijia Huang, Xiong Li, Mingbo Pu, Ping Gao, JinJin Jin, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Plasmonics, 2019
Yingli Ha, Yinghui Guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Advanced Materials, 2019
Xin Xie, Mingbo Pu, Kaipeng Liu, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Jianing Yang, Xiangang Luo
Optics Communications, 2019
RuoyuShi, JiaoJiao, JishengTong, YongBo, LeijunZhang, ChaoXiong, QingZhao
ACS Photonics, 2019
Qirui Sun, Zuojun Zhang, Yijia Huang, Xiaoliang Ma, Mingbo Pum, Yinghui, GuoXiong Li, Xiangang Luo
Engineering Optics 2.0, 2019
Xiangang Luo
Applied Physics Express, 2019
Yi Ou, Ming Zhang, Fei Zhang, Jixiang Cai , Honglin Yu
Plasmonics, 2019
Xiaoyi Guo, Mingbo Pu, Yinghui Guo, Xiaoliang Ma, Xiong Li, Xiangang Luo
Applied Optics, 2019
Yingli Ha, ying guo, Mingbo Pu, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
ADVANCED optical materials, 2019
Tan Shi, Yujie Wang, Zi‐Lan Deng, Xuan Ye, Zhenxing Dai, Yaoyu Cao, Bai‐Ou Guan, Shumin Xiao, Xiangping Li
Related Articles