Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(7)
The Journal of Physical Chemistry Letters, 2019
Du K, Li P, Gao K, Wang H, Yang Z, Zhang W, Xiao F, Chua SJ, Mei T.
ADVANCED SCIENCE, 2019
Guijian Guan, Ming‐Yong Han
Physical Review B, 2020
Peng Xie, Zhengchen Liang, Zhoujun Li, Wei Wang, Wenxin Wang, Ting Xu, Xiaoyu Kuang, Longyu Qing, Daimin Li, and Juemin Yi
Journal of Materials Chemistry C, 2020
Na Li, Zihong Han, Yuming Huang, Kun Liang, Xiaofeng Wang, Fan Wu, Xiaoying Qi, Yingxu Shang, Li Yu, Baoquan Ding
Small, 2020
Pavithra Sriram, Arumugam Manikandan, Feng‐Chuan Chuang, Yu‐Lun Chueh
Arxiv, 2020
Huiqin Zhang, Bhaskar Abhiraman, Qing Zhang, Jinshui Miao, Kiyoung Jo, Stefano Roccasecca, Mark W. Knight, Artur R. Davoyan, Deep Jariwala
Related Articles