Opto-Electronic Advances
Issue Cover
Cited By(4)
Nanoscale, 2019
Xiaohu Zhang, Dongliang Tang, Li Zhou, Jiao Jiao, Danqi Feng, Gaofeng Liang, Yongcai Guo
IEEE Photonics Journal, 2020
Yaru Li ; Jun Luo ; Xiong Li ; Mingbo Pu ; Xiaoliang Ma ; Xin Xie ; Jianping Shi ; Xiangang Luo
Rapid research letters, 2020
Yaxin Zhang, Jinjin Jin, Mingbo Pu, Qiong He, Yinghui Guo, Xiong Li, Xiaoliang Ma, Xiangang Luo
Journal of Applied Physics, 2020
Yun-Kai Liu, Zong-Qiang Sheng, Hong-Wei Wu
Related Articles