Opto-Electronic Advances
本期封面
论文被引情况(2)
ACS Applied Materials & Interfaces, 2020
Ganying Zeng, Renyan Zhang, Yizhen Sui, Xiong Li, Hao OuYang, Mingbo Pu, Haitao Chen, Xiaoliang Ma, Xiang’ai Cheng, Wei Yan, Mingfeng Xu, Minghui Hong*, Tian Jiang*, and Xiangang Luo*
Arxiv, 2020
Leonidas Mouchliadis, Sotiris Psilodimitrakopoulos, George Miltos Maragkakis, Ioanna Demeridou, George Kourmoulakis, Andreas Lemonis, George Kioseoglou, Emmanuel Stratakis
相关论文